-
-
-

Müdürlüklerimiz

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Yönetim
Başvuru Belgeleri
Yönetmelik
Faaliyetler
Projeler
Fotoğraf Galerisi
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

R. Atilla ALTIKULAÇ
Ruhsat ve Denetim Müdürü

E-Posta:
Tel:295 68 00

Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvurusu lütfen tıklayınız.

İşyeri Açma Ruhsatı için İstenilen Evraklar lütfen tıklayınız.

KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
RUHSAT ve DENETİM  MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

1. KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM
( Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar )

Amaç

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Kağıthane İlçe Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün teşkilat görevlerini ifa etme aşamasında, yasa ve yönetmeliklerden doğan görevlerin  yerine getirilmesi esnasında uygulayacağı esas ve usulleri düzenlemektir.


Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik Denetim Müdürlüğü nün görev  ve çalışma esaslarını belirlemek amacıyla ve Kağıthane Belediyesi Ruhsat ve denetim Müdürlüğü’nün çalışma ve görevlerini kapsayacak şekilde düzenlemeyi kapsamaktadır.


Yasal Dayanalar

Madde 4- Bu yönetmelik 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ,5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22.04.2006 tarihli 26147 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2006/9809 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ve 03 / 07 / 2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunun ve 10.08.2005 gün ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2006/9207 sayılı İşyeri açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına ilişkin yönetmelik hükümlerine ve 01.07.2005 gün ve 25862 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliğine   dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar

Madde 3-  Bu yönetmelikte geçen;
İlçe Belediyesi     : Kağıthane Belediye Başkanlığı’nı
Başkanlık Makamı      : Kağıthane  Belediye Başkanı’nı
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü : Kağıthane Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünü
Ruhsat ve Denetim Müdürü      : Kağıthane  Belediye Başkanlığı  Ruhsat ve denetim Müdürü’nü
İnceleme komisyonu     :  Gayri Sıhhi Ruhsat ve Sıhhi Ruhsat inceleme komisyonunu
Servisler       : Ruhsat ve Denetim  Müdürlüğü Bünyesindeki servisleri’ni ifade eder.
Ruhsat      : Sıhhi ve Gayri Sıhhi Müesseseler ve umuma açık işyerlerinin Çalışma Ruhsatlarını ifade eder.

 

 

 

Kuruluş

Madde 5- 5393 sayılı Belediye Kanunun 48. maddesine istinaden kurulan Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7. maddesinde belirtilen sıhhi işyerlerini, 2 inci ve 3.üncü sınıf gayri sıhhi Müesseselere, Umuma açık istirahat ve eğlence işyerlerine, Gıda Üreten ve Gıda İle Temas İşyeri  ilgili kanunun hükümleri çerçevesinde ruhsat vermek, denetlemek amacıyla kurulmuş olup, Müdür ,Birim Sorumlusu, Şef, Teknik elamanlar ( Mühendis , Teknisyen ), Memurlar ve İşçiler den oluşur


1. KISIM

İKİNCİ BÖLÜM

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV , YETKİ  VE SORUMLULUKLARI

GÖREV:

Madde 6- a ) Sıhhi işyerlerini yerinde denetlemek, ruhsat müracaatlarını almak, gerekli ve yeter koşulları sağlayanlara çalışma ruhsatlarını vermek, ilgili yönetmelik şartlarına uygun olmayan işyerlerinin faaliyetlerinin durdurulmasını sağlamak.
b) Gayri sıhhi müessese mevzuatı ve çevre sağlığı açısından 2. inci ve 3. üncü sınıf gayri sıhhi müesseseleri denetlemek, gerekli durumlarda G.S.M. inceleme Komisyonuna sunmak, komisyon kararlarının gereği için ilgili müdürlük ve kurumlara bildirmek.
c) Ruhsat koşullarına uymayan ve gerekli önlemleri almaktan kaçınan 2. inci ve 3. üncü sınıf gayri sıhhi müesseselerin faaliyetlerinin durdurulmasını sağlamak veya ruhsatlarının iptal edilmesi için rapor düzenleyerek karar alınmak üzere G.S.M. inceleme Komisyonuna sunmak, bu konuda alınan kararları bilgi ve gereği için ilgili müdürlük ve kurumlara göndermek.
d) 2. inci ve 3. üncü sınıf gayri sıhhi müesseselerin kurulmadan önce yapmış oldukları başvuruları incelemek, mahallinde tetkik etmek, gerekli görüldüğü durumlarda ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini almak, G.S.M. inceleme Komisyonu tarafından incelenerek uygun görülenlerin çalışma ruhsatlarını tanzim etmek.
e) Sıhhi , gayri sıhhi müesseseler , Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ve Gıda üreten  işyerleri hakkında, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen yazılar ile vatandaşlardan gelen şikayet vb. konuları değerlendirerek mahallinde denetim yapmak, tespit edilen olumsuzlukları bir rapor halinde komisyona  sunmak,  komisyon   tarafından  alınan kararları gereği için ilgili müdürlük ve kurumlara bildirmek.Tespit edilen olumsuzluklara göre işyerlerine düzeltici tedbirler aldırmak, olumsuzlukları giderilemeyenlerin  faaliyetlerini durdurmak.
f) Gıda üreten  işyerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. Denetim esnasında diğer kurumlardan alınan ruhsat ,izin belgesi, tescil v.b. gibi işyerinin faaliyeti için gerekli olan belgelerin kontrolünü yapmak.
g) Hafta tatili Kanunu’na tabi işyerlerine gerekli incelemelerden sonra meclis kararı ile ruhsat vermek.
h) Bina ruhsatı veriliş aşamasında onaylanması gereken Elektrik, Mekanik ve Isı Yalıtım Tesisat projelerini mevcut yasa ve yönetmelikler doğrultusunda inceleyip, onaylamak. 
ı) Binaların Mekanik,Elektrik, İletişim, su yalıtım ve ısı yalıtım aşamalarında yerinde kontrolünü yaparak uygun olan binaların vize onay işlemlerini yapmak. 
i ) Binaların iskan başvurularını değerlendirerek binaların kontrollerini yapmak,uygun olan yapılara yapı kullanma izin belgesi ( iskan ) içerisinde bulunan izin belgelerini düzenlemek
k) Asansör ruhsat başvuru işlemlerini almak, asansörleri gerekli şartlara uyup uymadığı noktasında kontrol ederek, asansör ruhsatı düzenlemek. Asansörlerin periyodik muayene işlemlerini yaparak, asansör muayene raporu düzenlemek.
l) Buhar Kazanı , Kompresör gibi basınçlı kapların muayene işlemlerini yaparak, basınçlı kaplara muayene raporu düzenlemek.
m) Çevre sağlığına aykırı olarak çalışan işletmelerinin denetimini yapmak ve bu işletmelerin çevre sağlığı kurallarına uymasını sağlamak,
n) İşyerleri ile ilgili şikayetleri incelemek ve yasal işlem yapmak. Gerektiği Koşullarda İşyerlerinin gürültü ölçümünü yapmak,
o) Sağlık koruma bandı, içkili yer bölgesi v.b. gibi belediye  meclisi veya ilçe mülki amiri onayına tabi olan kararlar için çalışma yapmak.
ö) Belediye meclislerince belirlenen  açılış ve kapanış saatlerini uymayan işletmeleri yasal, işlem için gerekli kurumlara bildirmek.
p) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde kolluk kuvvetlerinin yaptığı denetimlerde tutulan tutanakların ve cezai işlem gereken evrakların belediye encümenine sevkini sağlayarak bu işlemlerin takibini yapmak. 
r) Belediye encümeni tarafından işyerleri hakkında alınan müdürlüğün yetki alanı dahilinde olan cezai işlemlerin gerekli birimlere bildirilmesi ve işlemlerin takibini yapmak.
s) Umuma açık istirahat ve eğlence işyerlerinde için vatandaş tarafından istenen mesul müdürlük belgesi vermek ve denetimini yapmak.
t)  Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünü ilgilendiren kararlarını uygulamak, takip etmek ve gerektiğinde raporlar halinde ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi vermek.
u) Belediyenin  diğer birimlerinden gelen  yazılarla ilgili gerekli işlemleri yaparak ilgililere bilgi vermek.
ü) Bakanlıklardan ve Büyükşehir Belediyesinden  gelen Genelge, yönerge ve yönetmelikler ve değişiklikleriyle ilgili takipleri ve bu doğrultuda gerekli çalışmaları yapmak.
v) Hizmet içi eğitim, bilgilendirme ve çalışanları motive etmek için zaman, zaman toplantılar düzenlemek.
 y) Bilgi edinme konusu kapsamında gelen dilekçelerle ilgili gereğini yaparak geri bildirimde bulunmak.
z) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile ilgili diğer Belediye hizmetleri yapmak.

YETKİ

Madde  7- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Madde 3’ de belirtilen kanunlar, ilgili bakanlıkça yayınlanan   yönetmelikler ile Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yayınlanan genelgelerde yer alan yetkileri kullanarak görev yapar.

SORUMLULUK

Madde 8- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Kağıthane Belediye sınırları içerisinde Kalan Sıhhi , Gayri Sıhhi Müesseseler,  Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ve Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten  işyerleri ve  hafta tatili  kanuna tabi işyerlerinin ilgili mevzuatlar açısından değerlendirilerek hizmetlerin planlı, programlı ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamakla mükelleftir.

11. KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM

TEŞKİLAT

Madde 9- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü aşağıda belirtilen personelden teşekkül eder.
a) Ruhsat ve Denetim Müdürü
b) Servis birim sorumlusu
c) Birim şefi
d) Ruhsat Servisi
1. Sıhhi ve Gayri Sıhhi Ruhsat kayıt servisi
2. Gıda Üreten ve Gıda ile Temas eden işyerleri ruhsat servisi
3. Evrak kayıt ve yazışmalar servisi
e) Denetim ve Kontrol Servisi ( Ruhsat inceleme komisyonu )
f) Proje onay Servisi
g) Çevre Koruma ve kontrol servisi
h) Personel
1. Teknik Elemanlar
2. Büro Memurları
3. Bilgisayar İşletmenleri
4. Daktilograflar


Madde 10- Personelin görev, Yetki, Sorumluluk  şartları

a) Ruhsat ve Denetim Müdürü:
1. Ruhsat ve Denetim Müdürü Kağıthane Belediye Başkanı tarafından ilgili personel mevzuatına göre
     atanır
2. Görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru 
      yürütülmesinden sorumludur.
3. Stratejik plan ve performans programındaki hedeflerin gerçekleşmesinden sorumludur.
4. Birimi ile ilgili işlemleri yerine getirirken; kurumun genel ilkelerine, kurallarına ve mevzuata göre çalışılmasından sorumludur.
5. Birimi yönetir, görev dağılımını yapar ve servisler arasındaki koordinasyonu sağlar.
6. Birimin yazışmalarını yürütür, görev alanı kapsamında, belediyenin diğer idareler nezrindeki iş ve işlemlerini izler ve sonuçlandırılmasını sağlar.
7. Stratejik planın hazırlanması için gerekli olan bilgi ve belgeleri hazırlar.
8. Birim performans programını hazırlar.
9. Hizmetlerin şeffaf, planlı, belediyenin stratejik amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.
10. İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlar.
11. Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlar.
12. Harcama yetkilisi olarak, her yıl, iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenler ve birim faaliyet raporlarına ekler.
13. Birimiyle ilgili toplantılara katılır, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlar.
14. Görevlerini yerine getirirken birim içi ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlar.
15. Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapar.
16.  Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirir; biriminde moral, motivasyon ve performansı artırıcı çalışmalar yapar.
17. İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlar.
18. Üst makamlarca tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri  yerine getirir.

b) Servis birim sorumlusu:
1. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce birim sorumlusu olarak atanan sorumlu  gerektiği koşullarda müdürün  yerine Görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden sorumludur.
2. Performans programındaki servis hedeflerinin gerçekleşmesinden sorumludur.
3. Sorumlu olduğu servis ile ilgili işlemleri yerine getirirken; kurumun genel ilkelerine, kurallarına ve mevzuata göre çalışılmasından sorumludur.
4. Müdürün belirlediği görev dağılımı doğrultusunda, personeli arasında görev dağılımını yapar ve personelin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar.
5. Kendine bağlı personelinin performansını periyodik olarak değerlendirip müdüre bilgi sunar; moral, motivasyon ve performans arttırıcı çalışmalar yapar.
6. Servisin iş ve işlemlerini şeffaf, planlı, birimin stratejik hedeflerine, performans programına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütür.
7. Servis çalışanlarının eğitim ihtiyacını belirler ve üstüne iletir.
8. Servis çalışanlarının özlük işlemlerini takip eder.
9. Servis içinde düzenli, planlı ve tutanaklı toplantıların yapılmasını sağlar.

c-) Birim Şefi
       
1- Sıhhi ve Gayri sıhhi işyeri açma ve çalıştırma ruhsat müracaatlarını ve diğer müracaatların alınmasını sağlamak, dosyalamak ve takibini yaparak sonuçlanmasını sağlamaktır.
2- Müdürden veya birim sorumlusundan  gelen belgeleri incelemek, gerekli gördüklerini mahallen tetkike ayırtmak, gereği için ilgili servislere  havale etmek ve takibini yapmak.
3- Mahallen tetkik edilecek dosyaların takibini yaparak inceleme komisyonundan dönen  dosyaların gereği için havale ve incelemesini yapmak.
4- Dosyaların takibini, özellikle hakkında şikayet olan  dosyaların incelenmesini ve gereğinin yapılmasını sağlamak. İçin ilgili birime havale temek sonuçlandırılmasını sağlamak.
5- Müdürlük bünyesindeki personelin özlük  dosyalarını tutmak,  gelen , giden evrakların kayıt ve takibini ve ilgili müdürlüklerle yazışmasını sağlamak.
6- Müdürlük ile ilgili gelen bütün yayın, genelge, bilgi notu,yasa ve yönetmeliklerin tebliğini sağlayarak çalışan personelin konular hakkında bilgi edinmesini sağlamak,
7-Müdürlük ile ilgili bütün basılı evrak, demirbaş ihtiyaçlarının temini sağlamak için müdürlüğe gerekli ihtiyaç listesin çıkararak onayını alıp , ilgili birimlerle  yazışmaları yapmak
8- Müdür ve birim sorumlusu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 

d-) Ruhsat servisi

1-) Sıhhi ve Gayri sıhhi İşyeri Ruhsat Servisi:
a) Sıhhi ve Gayri sıhhi işyeri açma ve çalıştırma ruhsat müracaatlarını alarak bu müracaatları dosyalamak.
b) İlgili merciler ile yazışmalar yaparak takibini yapmak, kontrol aşamasına gelen işyeri açma ve çalıştırma ruhsat dosyalarının yerinde kontrolü için, Denetim - Kontrol Servisi’ne  aktarılmasını sağlamak.
c) Denetim servisinin düzenlediği rapor veya tutanakları işleme alarak, olumsuz işyerleri hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağlamak, komisyon ve servis tarafından olumlu görülen işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının düzenlenmesi ve ruhsatın verilmesini sağlamak,
d) Hazırlanan işyeri açma ve çalıştırma ruhsat dosyalarını arşive göndermek.
e) Hafta tatili ruhsat işlemlerini başvurularını almak, uygun olan işletmelere hafta tatili ruhsatı düzenlemek.


  2-) Umuma Açık İstirahat ve Eğlence İşyeri Ruhsat Servisi:

1. Umuma Açık İstirahat ve Eğlence işyerlerinin ruhsat başvurularını almak, işyeri ruhsat işlem evraklarını dosyalamak, ve ilgili birim ve kurumlar arası gereken yazışmaları yapmak
2. İlgili işyerlerini yerinde kontrol ederek, ruhsat alabilecek işletmelere ruhsat düzenlemek, ruhsat alamayan işletmeler ile ilgili gerekli yasal işlemleri başlatmak,
3. Umuma açık işyerlerinde gerekli mevzuat doğrultusunda talepte bulunan şahıs ve tüzel kişilere mesul müdürlük belgesi başvurularını kontrol ederek gerekli işlemleri başlatmak, uygun olan şahıs ve işyerleri için mesul müdürlük belgesi düzenlemek,
4. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununda belirtilen ceza ve denetimler sonucu gelen tutanak ve raporlar doğrultusunda gerektiğinde cezai işlemler için belediye encümenine veya ilgili çalışma yönetmeliklerinde belirtilen diğer mercilere gerekli evrakları sunmak ve işlemlerin takibini yapmak, gerekli cevap ve bilgilendirme yazışmaları yapmak.
5. İçkili yer bölgesi ve açma ve kapama saatlerinin belirlenmesi için belediye encümenine ve meclisine rapor ve düzenlemenin yapılması için gerekli yazışmalarda bulunmak,

 

 
3-) Gıda Üreten ve Gıda İle Temas Eden İşyeri Ruhsat servisi :
1. Gıda üreten veya gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerlerinin işyeri açma ve çalıştırma ruhsat müracaatlarını alarak bu işyerlerini gıda güvenliğinin temini için  dosyadan ve yerinde teknik ve hijyenik açıdan kalite analizlerini yapmak üzere incelemek,  uygun olan işletmelere işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı vermek.

2. Ruhsat almaya uygun olmayan işletmeler için cezai işlemlerin yapılabilmesi için gerekli mercilerle yazışma yapmak.
3. Gıda sicil belgesi almak isteyen işletmelerin müracaatlarını almak, denetlemek, uygun olan işletmelere gıda sicil belgesi düzenlemek ve uygun olmayan işletmeleri gerekli mercilere bildirmek.
4. Gıda üreten veya gıda ile temas eden işyerleri ile ilgili şikayetler üzerine veya periyodik olarak yerinde denetim  yapmak


e)Denetim ve Kontrol Servisi

1. Belediye sınırları dahilindeki tüm sıhhi ve gayri sıhhi işyerlerinin ruhsat kontrollerinin yapılması,
2. Ruhsatsız çalışan işletmeler ile ilgili denetim yaparak bu işletmeler hakkında gerekli tespitlerin yapılması.
3. Genel evrak servisinden yada diğer resmi kurumlardan gelen şikayetleri değerlendirip, bu işletmeler ile ilgili yasal işlem sürecinin başlatılarak müdürlüğe durumunu rapor ile bildirmektir.
4. Sıhhi ve Gayri Sıhhi ruhsat servislerinden iletilen işyeri açma ve çalıştırma ruhsat dosyalarının incelenerek işyerlerine eksiklikleri hakkında tespit tutanakları tutularak eksikliklerin giderilmesi için yasa ve yönetmelikte belirtilen sürelerde işyerine süre verilmesi, işyeri makine yerleşim projelerinin ve  ilgili yasa ve yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar gereğince istenilen ve dosyasında bulunan evraklarının yerinde kontrol edilerek uygun olup olmadığının denetiminin yapılması.
5. İşyerleri hakkında verilen şikayet dilekçelerinin işleme konularak gerekli kontrol ve denetimlerinin yapılarak gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağlamak, ilgililere sonucu hakkında bilgi verilmesi için müdürlük içi servislere rapor sunmaktır.  

f) Proje Onay Servisi :
1. Dilekçe ile müdürlüğe intikal eden mekanik tesisat ve ısı yalıtım projelerini imar mevzuatına ve mevcut yönetmeliklere göre inceleyerek gerekli yazışmaları yapmak ve harçları düzenlemek,
2. Dilekçe ile müdürlüğe intikal eden elektrik tesisat projeleri projelerini imar mevzuatına ve mevcut yönetmeliklere göre inceleyerek gerekli yazışmaları yapmak ve harçları düzenlemek
3. Projeleri mekanik tesisat, ısı yalıtım ve elektrik tesisat yönünden toplu incelemeye tabi tutarak, uygun olan projeleri onaylamak ve işlemi biten dosyaları arşivlemek.
4. Binaları inşaat aşamasında yerinde kontrol ederek binaların uygun yapılıp yapılmadığı noktasında su yalıtım, mekanik, ısı yalıtım, elektrik - iletişim vizelerini yapmak bu binalar ile ilgili gerekli yazışmaları ilgili müdürlükler ile yapmak.
5. Yapı kullanma izin belgesi için başvuran binalarda yerinde kontrol yaparak bu binaların mevcut yasa ve yönetmelikler doğrultusunda proje ve eklerine uygun yapılıp yapılmadığının kontrolünü sağlamak.
6. Uygun olan yapılar için gerekli iskan izin belgelerinin düzenlenmesi için İmar Müdürlüğü’ne havale etmek.
7. Asansör ruhsat başvuru evraklarını alıp dosyalarını oluşturarak, asansörleri mevcut yönetmelikler doğrultusunda kontrol etmek; uygun olan asansörler ile ilgili ruhsat düzenlemek.
8. Asansörlerin periyodik muayenelerini yaparak muayene raporu tanzim etmek.
9. Basınçlı kapları gerekli fenni muayeneleri yaparak bunlar ile ilgili muayene raporu düzenlemek.


g)Çevre Koruma ve Kontrol Servisi:

1. İlçe sınırlarımız içerisinde Çevre Yönetim Sistemi mantığında her türlü çevresel kirlilikle ilgili 2872 sayılı Çevre Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili kanun ve yönetmeliklere göre denetim ve uygulama faaliyetlerini sürdüren birimidir.

2. Sağlıklı bir çevrenin oluşturulabilmesi konusunda çevre bilincini geliştirici çalışmalar yapmak,
3. Belediye sınırları dahilinde; Çevre kirliliğine yol açan  Hava, su, toprak, gürültü ve görüntü kirliliklerine neden olan işletmelerin yasa ve yönetmelikler çerçevesinde denetimler yapmak,
4. Gürültü ve görüntü kirliliklerine neden olan sorunların bertaraf edilmesi için gerekli tedbirleri almak /  alınmasını sağlamak ve bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yaparak müdahale için  ilgili kurumlara bildirmek.
5. İşyerlerinde  yasal gürültü sınırlarına uyulup uyulmadığının kontrolünü yapmak. Mevcut sınırlar dışına çıkan ve çevreyi olumsuz yönde etkileyen mesken ve işyerleri hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak, cezai işlem yürütmek,
6. Çevre sağlığı ve gürültü kirliliği ile ilgili şikayetleri incelemek ve gerekli kurumlarla ilgili yazışmalar yapmak
7. Talep üzerine gürültü ölçümleri yapmak ve ölçüm neticelerinin içeren raporlar düzenlemek, “Gürültü Kontrol İzin Belgesi ”vermek
8. Çıkan yasa, yönetmelik ve genelgeleri takip etmek.

h)Personel

1.Teknik Elamanlar:
b) Birim amirlerince yaptığı görev bölümü ile kendilerine tevdi edilen işleri mevzuata uygun olarak zamanında yapmak
c) Uhdelerindeki bilumum demirbaş eşya ile defter,belge, ve her türlü resmi evraktan şahsen sorumludur.

2.Büro Memurları ve Daktilograflar:
b) Büro hizmetleri ile olarak birim amirinin yaptığı görev bölümüne göre kendilerine verilen görevleri mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapmaktır.
c) Uhdelerindeki bilumum demirbaş eşya ile defter,belge, ve her türlü resmi evraktan şahsen sorumludur

3.Bilgisayar İşletmenleri :
b) Birim amirinin yaptığı görev bölümüne göre kendilerine verilen görevleri mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapmaktır.
c) Uhdelerindeki bilumum demirbaş eşya ile defter,belge, ve her türlü resmi evraktan şahsen sorumludur

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Çalışama Usul ve Esaslar


Madde 11- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün çalışma ve işleyişi aşağıda açıklandığı gibidir.

a)Müracaat
     1. İşyerleri ile ilgili Müracaatlar:

  Herhangi bir konuda Müdürlüğe bizzat gelerek müracaat eden işyeri yetkilileri Kent Bilgi Servisinden referans numarası alarak  müdürlüğün Kalem Memurluğu kısmında görevli memur görüşür. Görevli memur işyeri yetkilisini, işyerinin arşivde dosyası varsa evrağını dosyasıyla birleştirerek, yoksa yeni dosya açarak kayıt işlemini yapar. Müracaatın nevine göre ilgili birimlere yönlendirir.
1. Şikayet Dilekçeleri :  Gerek Dilekçe ile bizzat ilgili şahısın başvurusu, gerekse kent bilgi işlem servisinden alınan E-Posta iletisi ile gelen şikayet kayıtları bilgisayar ortamında ilgili görevli memur kaydını alır. Şikayet dilekçelerinden, arşivde ilintili dosyaları olanları dosyasıyla birleştirilerek çevre koruma ve kontrol servinse yönlendirilir. Çevre koruma ve kontrol servisi şikayetle ilgili gerekli kontrol ve denetimler yaparak ilgili kişi bilgilendirilir.
2. Diğer Müracaatlar :    Kalem memurluğunda görevli memur, kendisinden bilgi istenen konu hakkında mevzuatla alakalı daha kapsamlı bilgi istenmesi durumunda, ilgili kişileri şef, servis birim sorumlusu veya müdüre yönlendirir
b) İş Akışı
1. İşyeri Çalışama Ruhsatı Verilmesi:
     
Sıhhi ve Gayri Sıhhi   işyeri ruhsat müracaat başvuruları , müdür veya servis birim sorumlusu  tarafından kendilerine bağlı çalışan  kayıt memurlarına havale edilirler. İlgili  işlem memuru bilgisayar kayıtlarından, işyeri ticari ünvanlı şirket ise şirket ünvanı üzerine, şahıs işletmesi ise mükellef şahıs üzerine Gelirler müdürlüğünden Belediye sicil numarası ( Muhatap ve Taşınmaz )  oluşturmak üzere yönlendirilir
  İşletmenin gelirler müdürlüğünden alınan Muhatap ve Taşınmaz sicil numarası ile  ibraz edilen evraklara göre dosyanın bilgisayar kaydını yapar. İşyerinin nevine göre, gerekli evrakları hazır olan dosyaların çalışma ruhsatlarını tanzim ederek imzalanmak üzere şefe gönderir. İlgili şef kayıt  işlem memurlarından gelen çalışma ruhsatı tanzim edilmiş dosyaları  ve  müdür veya müdür yardımcısına sunarak onaylanması sağlanır.
Ayrıca mahallinde incelenmek üzere ilgili komisyonlara havale eder, Komisyonlar kendilerine havale edilmiş işyerlerini ruhsat veriliş tarihini izleyen bir ay içersinde mevcut mevzuat çerçevesinde kontrol ederler. Kontrol sonucunda eksiklikler varsa ilgiliye bir defaya mahsus olmak üzere süre verilir. Eksikliğin giderilmemesi halinde işyerinin faaliyetine son verilerek ruhsatı iptal edilir.
 
  2.) Sıhhi ve Gayri Sıhhi Müessese Komisyonları
         Sıhhi ve Gayri Sıhhi servisi  tarafından ilgili komisyonun incelemesine ayrılan dosyalara, kalem memurluğu tarafından kayıt numarası ve tarihi verilir. Komisyonlar haftanın belli günleri göreve çıkarak, kayıt numarası sırasına göre işyerlerini yerinde incelerler. İnceleme sonucu  işyerleri hakkında verilen komisyon kararları komisyon raporuna yazılır ve üyeleri tarafından imzalanır. Komisyon raporunda imza altına alınan karara göre ilgili servis tarafından uygulama yapılır.

3.) Denetim ve Kontrol:
Günlük denetim görevleri bilgisayar kayıtları doğrultusunda hazırlanmış program dahilinde bir gün önceden hazırlanır. Öncelikle göreve kaç grup halinde çıkılacağı tespit edilir ve denetlenmesi gereken işyerleri her gruba ait Günlük Görev Çizelgesi üzerinde listelenir. Listeler hazırlanırken iş nev’i ve adres bilgileri dikkate alınır, birbirine yakın olanlar aynı gruba alınır.
Teknik elemanlardan denetlenecek işyerlerinin özelliğine istinaden mesleki durumları göz önünde bulundurularak hazırlanmış olan grup sayısı kadar ve en az ikişer kişilik gruplar oluşturulur. Göreve çıkan teknik elemanlar mesai saati bitmeden Müdürlüğe döner ve hazırlamış oldukları denetim zabıtlarını kayıt edilmesi için kalem memurluğuna teslim ederler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler


Madde 12- İşbu yönetmelik, Kağıthane Belediye Meclisi’nce kabulünden sonra ilan ile yürürlüğe girer.
Madde 13- Bu yönetmelik hükümleri, Kağıthane Belediye Başkanlığı’nca icra edilir.

 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü; denetleyici ve düzenleyici faaliyet gösteren bir birimdir. İlçemiz sınırları dâhilinde faaliyet gösteren Sıhhi müesseseleri, 2. ve 3. sınıf Gayri Sıhhi müesseseleri, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerini denetlemek ve ruhsatlandırmaktır. Binaların elektrik ve mekanik tesisat proje kontrol ve onayı, binaların vize onay işlemleri ile iskân işlemlerinin yapılaması, Ayrıca asansör işletme ruhsatını vermek ve İşyerlerinde kullanılan Basınçlı Kapların muayene işlemlerinin yapılarak, ilçemiz dâhilindeki işyerlerini denetim altına alınması hususunda yapılan bu hizmetler, Belediye mevzuatı ve yürürlükteki yasa ve yönetmelikler çerçevesinde görev ve yetkiler kullanılarak görev yapılmaktadır.

Müdürlüğümüz; ilçemiz sınırlarında bulunan işyerlerini; yürürlükte bulunan yasa ve yönetmelikler dâhilinde ruhsata bağlar, Açılmış ve açılacak olan bütün işyerlerini kontrol ederek,   1.nci Sınıf Gayrı Sıhhi müesseseleri ruhsatı olmayan işyerlerini Büyükşehir Belediye Başkanlığına bildirir. Umuma açık istirahat ve eğlence işyerleri, 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi müesseseler ve sıhhi müesseseleri, Gıda üreten ve gıda ile temas eden ürünler üreten işyerlerini ruhsatlandırır ve denetler. Sıhhi, gayri sıhhi, umuma açık istirahat ve eğlence işyerlerine gerekli cezai işlemleri uygular ve bu işlemleri takip eder. Hafta tatili Kanunu’na tabi işyerlerine gerekli incelemelerden sonra meclis kararı ile ruhsat verir. İşyerlerinin ruhsat kontrolü yapılırken diğer kurumlardan alınan ruhsat, izin belgesi, tescil v.b. gibi işyerinin faaliyeti için gerekli olan belgelerin kontrolünü yapar. İşyerlerinin üretim, satış, büro, depo, tuvalet, banyo v.b. gibi bölümlerini, kullanılan malzeme ve ekipmanların hijyenik temizliklerini denetler. İşletmelerde çalışanların uygun fiziki şartlarda çalışıp çalışmadığını denetleyerek işçilerin sağlık karneleri, iş kıyafetlerinin olup olmadığı ve genel temizlik kurallarına uyup uymadıklarını kontrol eder. 
              
Bu faaliyetlerin dışında imar müdürlüğü ile koordineli çalışarak bina ruhsatı veriliş aşamasında onaylanması gereken Mekanik, Isı Yalıtım ve Elektrik Tesisat projeleri mevcut yasa ve yönetmelikler doğrultusunda incelenir ve onaylanır. Binaların su yalıtım ve ısı yalıtım aşamalarında yerinde kontrolü sonucunda uygun olan binaların su yalıtım ve ısı yalıtım vize onay işlemleri yapılır.  Binaların mekanik, elektrik-iletişim tesisatlarının yerinde kontrolü sonucunda onaylı projelerine uygun yapılan binaların vize onay işlemleri yapılır. Binaların yapı kullanma izin belgesi başvuruları değerlendirilerek tüm tesisat proje kontrolleri yapılır, uygun olan yapılara yapı kullanma izin belgesi ( iskân ) içeriğinde bulunan tesisat ve ısı yalıtım izin belgeleri düzenlenir. 
             
Asansör ruhsat başvuru işlemleri alınarak, asansörler gerekli şartlara uyup uymadığı noktasında kontrol edilir, asansör ruhsatları düzenlenir. Asansörlerin periyodik muayene işlemleri yapılarak, asansör muayene raporları düzenlenir. Buhar Kazanı, Kompresör gibi basınçlı kapların muayene işlemleri yapılarak, basınçlı kaplara muayene raporu tanzim edilir.

Çevre sağlığına aykırı olarak çalışan işletmelerin, çevre sağlığı kurallarına uymaları sağlanır. İşyerlerinin gürültü ölçümleri ve denetimleri yapılması için Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bildirilerek gereken ölçümlerin yapılması ve önemlerin alınması sağlanır.  İşyerleri ile ilgili vatandaşlardan ve kurumlardan gelen denetim - şikâyet istemleri incelenerek yasal işlem süreci başlatılır. Sağlık koruma bandı, içkili yer bölgesi v.b. gibi belediye meclisi veya ilçe mülki amiri onayına tabi olan kararlar için çalışmalar yapılır. Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyesi meclislerince belirlenen açılış ve kapanış saatlerine uymayan işletmeler yasal işlem için gerekli kurumlara bildirilir. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde kolluk kuvvetlerinin yaptığı denetimlerde tutulan tutanakların ve cezai işlem gereken evrakların belediye encümenine sevkini sağlayarak bu işlemlerin takibini yapar. Belediye encümeni tarafından işyerleri hakkında alınan müdürlüğün yetki alanı dâhilinde olan cezai işlemlerin gerekli birimlere bildirilmesi ve işlemlerin takibini yapar. Umuma açık istirahat ve eğlence işyerleri için vatandaş tarafından istenen mesul müdürlük belgesi verme ve denetim faaliyetini yürütür.

01.01.2011 – 31.12.2011 tarihleri arasında Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili sayısal veriler aşağıda belirtilmiştir.

Sıhhi ve Gayrisıhhî olmak üzere toplam 1630 işyeri tetkik edilmiştir.
Bu işyerlerinin tasnifi şu şekildedir.

GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER

Komisyon tarafından 01.01.2011 – 31.12.2011 tarihlerine kadar 920 işyeri kontrol edilmiştir.
Bu işyerlerinin durumları aşağıdaki gibidir.

SIHHİ MÜESSESELER

Komisyon tarafından 01.01.2011 – 31.12.2011 tarihlerine kadar 710 işyeri kontrol edilmiştir.
Bu işyerlerinin durumları aşağıdaki gibidir.

RUHSAT DOSYALARI İLE İLGİLİ YAZIŞMALARIN SAYISI

TESİSAT PROJE, ASANSÖR, YÜRÜYEN YOL, MERDİVEN, BASINÇLI KAP KONTROLÜ – MUAYENE:

 

İNŞAAT VİZE ONAYI


97 Adet vize onayı yapılmıştır.


ŞİKÂYET DİLEKÇELERİ
 
Çevreyi olumsuz etkileyen işyerleri hakkında müdürlüğümüzce yapılan 557 Adet şikâyet başvurusu incelenmiştir.

VERİLEN HAFTA TATİLİ RUHSAT SAYISI……………………………..…………………. 88

VERİLEN MESUL MÜDÜRLÜK BELGESİ SAYISI……………………..…………………..  5


      Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 01.01.2011 – 31.12.2011 tarihleri arasında yürüttüğü yukarıdaki faaliyetleri sonucu oluşan gelir tablosu aşağıda verilmiştir.


ÜCRET HARÇLARDAN ELDE EDİLEN GELİR TABLOSU

  • İçerik Bulunamadı

İçerik bulunmamaktadır.