-
-
-

Müdürlüklerimiz

Fen İşleri Müdürlüğü
Yönetim
Yönetmelik
Faaliyetler
Projeler
Fotoğraf Galerisi
Fen İşleri Müdürlüğü

Hüseyin AYRILMAK
Fen İşleri Müdürü

E-Posta:
Tel:295 68 28

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
Madde 1
— Bu Yönetmeliğin amacı; Fen İşleri Müdürlüğü’nün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak
Madde 2
— Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunun15/b maddesi ile 22.04.2006 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar’a dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3
— Bu Yönetmelikte geçen;
a) Belediye: Kağıthane Belediyesini,
b) Servis: Fen İşleri Müdürlüğü’ne doğrudan bağlı alt birimleri,
c) Üst yönetici: Kağıthane Belediye Başkanı’nı,
d) Üst yönetim: Kağıthane Belediye Başkanı ve başkan yardımcılarını,
e) Başkan: Kağıthane Belediye Başkanı’nı,
f) Müdür: Fen İşleri Müdürü’nü ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Fen İşleri Müdürlüğü ve Alt Birimlerinin Görevleri

Fen İşleri Müdürlüğü’nün görevleri
Madde 4
— Aşağıda belirtilen görevler, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülür:
a) Bedeli Belediye tarafından karşılanan ve ihale suretiyle yaptırılması düşünülen her türlü işin ilgili mevzuat ve hükümlere göre keşiflerini hazırlamak,
b) Belediyenin yapı ve inşaat programını hazırlamak,
c) Kontrolörlük hizmetlerini yapmak, hak ediş ve kesin hesaplarını düzenleyerek bunlarla ilgili tüm işlemleri takip ederek sonuçlandırmak,
d) İhale edilmiş işlerin geçici ve kesin kabullerini yapmak,
e) Kat karşılığı veya Yap-İşlet-Devret metodu ile yaptırılan işlerin kontrolörlüğünü yapmak bunlarla ilgili bütün işlemleri yerine getirmek,
f) Başkanlık makamınca yapılması istenen işlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyaları hazırlamak, takiplerini yapmak,
g) Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımlarını sağlamak,
h) Belediyenin görev ve yetki alanına giren yollarda bordur ve tretuar çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,
i) Açık-kapalı park yerleri ile alt ve üst geçitleri yapmak veya yaptırmak
j) Park, bahçe ve dinlenme yerleri yapmak
k) Teknik konularda başkanlık makamına ve belediyelerin diğer birimlerine danışmanlık yapmak

Etüt ve Proje Servisi’nin Görevleri
Madde 5
— Etüt ve Proje Servisi’nin görevleri şunlardır:
a) Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde ve etkilenen bölgelerinde yapımı planlanan (ihale edilen) hizmet binaları, yeşil alan ve yollar v.b. projeler için öneride bulunmak,
b) Bu projelerin imar planına uygunluğunu araştırmak; alan, uygulama ve detay projelerini hazırlamak; mimari ve mühendislik projelerinin hazırlanmasını sağlamak.
c) Hazırlanan projelerin keşif ve ihale çalışmalarını gerçekleştirerek neticelendirmek.
d) Kağıthane genelinde yeni yol açmak,
e) Mevcut yolların yeniden düzenlenmesi işlerin kontrollüğünü yapmak ve bu işlere ait ihale hazırlık çalışmaları ile ihalelerin yapılmasında görev almak;
f) Vatandaştan gelen şikayetleri yerinde değerlendirilerek gerekli müdahalelerde bulunmak
g) Kış aylarında karla mücadele konusunda yol bakım servisine yardımcı olmak.
h) Yapımı süren ve tamamlanan hizmet binaları, yeşil alan, yollar ve her türlü üst yapı tesis ve düzenlemelerin geçici ve kesin kabul işlemlerini yürütmek

Tranşe Kontrol Servisi’nin Görevleri
Madde 6
— Tranşe Kontrol Servisi’nin yürüteceği görevler şunlardır:
a) Kağıthane genelinde kazı ruhsatı vermek,
b) Bölgede yapılan kazıların kontrollüğünü yapmak
c) Hafriyat ruhsatı vermek.
d) Müdürün vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek

Park ve Bahçeler Servisi’nin Görevleri
Madde 7
— Park ve Bahçeler Servisi’nin yürüteceği görevler şunlardır:
a) Belediye sınırları içerisinde yapımı planlanan yeşil alan, ve her türlü üst yapı tesis ve düzenlemelerinin şartnameler ve yönetmelikler kapsamında yürütülmesini, yapıların ekonomik ve sağlıklı bir şekilde program dahilinde tamamlanmasını kontrol etmek
b) Park, bahçe ve dinlenme yerleri yapmak
c) Yol kenarları ve kentin ortak alanlarını yeşillendirmek
d) Yol kenarları ile park ve dinlenme yerlerine gerektiğinde istinat duvarları inşa etmek
e) Müdür tarafından verilecek benzer görevleri yerine getirmek

Yol Yapım Bakım Onarım Servisi’nin Görevleri
Madde 8
— Yol Yapım Bakım ve Onarım Servisi’nin yürüteceği görevler şunlardır:
a) Belediyenin sorumluluğu altında bulunan cadde ve sokaklardaki yolların yapımı, bakımı ve onarımını sağlamak.
b) Açılan yolların bordürlerinin döşenmesi ve tretuvar dolgularının yapılmasını sağlamak,
c) İhale suretiyle yaptırılan yol bakım ve onarım faaliyetlerinin kontrollüğünü yapmak,
d) Tabii afet vb. durumlarda iş makineleri ve ekipler ile çalışmalara katılmak,
e) Yağmur suyu  kanalları ile  baca  ve  ızgaraların  temizliğini  yapmak.
f) Kış aylarında  kar  yağışında  karla  mücadele  etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müdürlük Yöneticilerinin Görev, yetki ve Sorumlulukları

Fen İşleri Müdürü’nün görev ve yetkileri
Madde 9
— Fen İşleri Müdürü,
a) Birimi yönetir, görev dağılımını yapar ve servisler arasındaki koordinasyonu sağlar.
b) Birimin yazışmalarını yürütür, görev alanı kapsamında, belediyenin diğer idareler nezdindeki iş ve işlemlerini izler ve sonuçlandırılmasını sağlar.
c) Stratejik planın hazırlanması için gerekli olan bilgi ve belgeleri hazırlar.
d) Birim performans programını hazırlar.
e) Hizmetlerin şeffaf, planlı, belediyenin stratejik amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.
f) İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlar.
g) Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlar.
h) Harcama yetkilisi olarak, her yıl, iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenler ve birim faaliyet raporlarına ekler.
i) Birimiyle ilgili toplantılara katılır, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlar.
j) Görevlerini yerine getirirken birim içi ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlar.
k) Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapar.
l)  Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirir; biriminde moral, motivasyon ve performansı artırıcı çalışmalar yapar.
m) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlar.
n) Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri  yerine getirir.

Fen İşleri Müdürü’nün sorumlulukları
Madde 10
— Fen İşleri Müdürü, birim görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden üst yönetime karşı sorumludur. Müdür;
a) Görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden sorumludur.
b) Stratejik plan ve performans programındaki hedeflerin gerçekleşmesinden sorumludur.
c) Birimi ile ilgili işlemleri yerine getirirken; kurumun genel ilkelerine, kurallarına ve mevzuata göre çalışılmasından sorumludur.

Servis Sorumlularının görev ve yetkileri
Madde 11
— Servis Sorumlusu,
a) Müdürün belirlediği görev dağılımı doğrultusunda, personeli arasında görev dağılımını yapar ve personelin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar.
b) Kendine bağlı personelinin performansını periyodik olarak değerlendirip müdüre bilgi sunar; moral, motivasyon ve performans arttırıcı çalışmalar yapar.
c) Servisin iş ve işlemlerini şeffaf, planlı, birimin stratejik hedeflerine, performans programına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütür.
d) Servis çalışanlarının eğitim ihtiyacını belirler ve üstüne iletir.
e) Servis çalışanlarının özlük işlemlerini takip eder.
f) Servis içinde düzenli, planlı ve tutanaklı toplantıların yapılmasını sağlar.
g) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlar.
h) Müdürün vereceği benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirir.

Servis sorumlularının sorumlulukları
Madde 12
— Servis sorumlusu, servis görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden müdüre karşı sorumludur. Servis sorumlusu;
1. Görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden sorumludur.
2. Performans programındaki servis hedeflerinin gerçekleşmesinden sorumludur.
3. Sorumlu olduğu servis ile ilgili işlemleri yerine getirirken; kurumun genel ilkelerine, kurallarına ve mevzuata göre çalışılmasından sorumludur. 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Çalışmalarda işbirliği ve uyum
Madde 13
— Fen İşleri Müdürlüğü’nün faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, Fen İşleri Müdürünün başkanlığında servis sorumlularının katılımı ile ayda bir defadan az olmamak üzere, tutanaklı, düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda, Fen İşleri Müdürlüğü’nün faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır.


Fen İşleri Müdürlüğü’nde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler
Madde 14
— Fen İşleri Müdürlüğü’nde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.

Evrak kayıt sistemi ve yazışmalar
Madde 15
— Fen İşleri Müdürlüğü’ne gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.

Yürürlük
Madde 16
— Bu Yönetmelik Kağıthane Belediyesi Meclis Kararının kesinleşmesiyle yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 17
— Bu Yönetmelik hükümlerini Kağıthane Belediye Başkanı yürütür.

 

 

Fen İşleri Müdürlüğü

 

 SOKAK BAZINDA MAHALLE MAHALLE 2011 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ


 ÇAĞLAYAN MAHALLESİ


• 15 adreste yalıtım işi yapıldı.
• Bahar sok. merdiven yapıldı.
• Bahtiyar sokak, yayla sokak arası yol çalışması yapıldı.
• Başaran Sok. asfalt kaplama yapıldı.
• Bozdemir sok. korkuluk yapıldı.
• Çelik Sok. (Çeşminaz Sok.) duvar çalışması yapıldı.
• Çelik sok. (Çeşminaz Sok.)  korkuluk yapıldı.
• Enes sok. taş kaplama yapıldı.
• Fevzi Çakmak cad. kaldırımlarının bir kısmı yenilendi.
• Kanarya Sok. asfalt kaplama yapıldı.
• Şen sok. merdiven yapıldı.,
• Taşlık sok. tünel yol çalışması devam ediyor.
• Taşocağı Cad. sosyal konut yapıldı.
• Uğur Sok. (Yurdagül Sok.) asfalt kaplama yapıldı.
• Yıldızhan cad. perde duvar yapıldı.
• Kaymakamlık binası önü düzenleme yapıldı.


ÇELİKTEPE MAHALLESİ


• 24 adreste yalıtım yapıldı.
• Atabey sok. taş kaplama, bordür döşeme yapıldı, elektrik hatları yeraltına alındı.
• Atabey sok. yağmur suyu kanalı yapıldı.
•  Aybey sok. bordür, tretuar parke taşı yapıldı.
• Başak sok. (Bergema Sok. )  merdiven korkuluğu yapıldı.
• Başak sok. (Bergema Sok. ) yağmur suyu kanalı ve merdiven yapıldı.
• Batı sok. bordür, tretuar parke taşı yapıldı.
• Çiçek sok. bordür, tretuar parke taşı yapıldı.
• Depo arkası sok. korkuluk yapıldı.
• Derya sok. taş kaplama, bordür döşeme, yağmur suyu oluğu yapıldı elektrik hatları yeraltına alındı.
• Divan sok. bordür, tretuar parke taşı yapıldı.
• Dutluk Sok. yağmur suyu kanalı yapıldı.

• Eflak sok. bordür, tretuar parke taşı yapıldı.
• Emre sok. parke taşı yapıldı.
•  Gediz sok. korkuluk yapıldı.
•  Göksu sok. bordür, tretuar parke taşı yapıldı.
•  Hızır İlyas sok. yağmur suyu kanalı yapıldı.
• İnce sok. devamı bordür, tretuar parke taşı yapıldı.
• Kenan sok. bordür, tretuar parke taşı yapıldı.
• Köprülü sok. bordür, tretuar parke taşı yapıldı.
• Kubilay cad. bordür, tretuar parke taşı yapıldı.
• Mahalle konağı inşaatı ve çevre düzenlemesi devam ediyor.
• Polat sok. korkuluk yapıldı.
•  Ridaniye sok. bordür, tretuar parke taşı yapıldı.
• Sadık sok. bordür, tretuar parke taşı yapıldı.
• Sadrazam sok. bordür, tretuar parke taşı yapıldı.
•  Salih Reis çıkmazı korkuluk yapıldı.
• Sezer sok.( Yediveren Sok.) korkuluk yapıldı.

• Sultan Murat sok. korkuluk yapıldı.
• Taşkent sok. yağmur suyu kanalı ve bordür, tretuar parke taşı yapıldı.
•  Telli Turnam sok. bordür, tretuar parke taşı yapıldı.
• Yeniyol Sok. bordür, tretuar parke taşı yapıldı.(Kısmen)
• Zade sok. taş kaplama, bordür döşeme, yağmur suyu oluğu yapıldı. Elektrik hatları yeraltına alındı

EMNİYET EVLERİ MAHALLESİ
• 11 adreste yalıtım yapıldı.
•  Akarsu caddesinde yağmur suyu kanalı ve Kaldırımlar yapıldı.
• Batı sok. bordür, tretuar parke taşı yapıldı.
• Berrak sok. bordür, tretuar parke taşı yapıldı.
•  Bitki Sok. perde duvar yapıldı.
• Bozkurt sok. bordür, tretuar parke taşı yapıldı.
• İşler sok. parke taşı yapıldı.
• Kale sok. bordür tretuar parke taşı yapıldı.
• Nadir sok. bordür, tretuar parke taşı yapıldı.

•  Örnek sok. bordür, tretuar parke taşı yapıldı.
• Renk sok. bordür, tretuar parke taşı yapıldı.
•  Şht. Şenol sok. yağmur suyu kanalı,  bordür, tretuar parke taşı yapıldı.
• Taşkent Sok. yağmur suyu kanalı, bordür, tretuar parke taşı yapıldı.

GÜLTEPE MAHALLESİ


• 14 adreste yalıtım yapıldı.
•  Akçil sokakta merdiven yapıldı.
•  Dernek sokakta merdiven yapıldı.
• Gültepe Mahalle konağı inşaatı devam ediyor.
•  Talatpaşa cad refüj bordürü yapıldı.
•  Talatpaşa cad. engelli rampa uygulaması yapıldı.

GÜRSEL MAHALLESİ


• 6 adreste yalıtım yapıdı.
• Ağrı sok. testi sok. arası merdiven korkuluğu yapıldı.
• Akman sok. yağmur suyu kanalı yapıldı.
• Aynur Çıkmazı (Esenlik Sok.) yağmur suyu kanalı ve yol açma çalışması yapıldı.
• Çağlar sok. bordür, tretuar parke taşı ve merdiven yapıldı.
• Çiftlik Sok. bordür, tretuar yapıldı. (kısmen)
• Doğandere sok. merdiven korkuluğu yapıldı.
• Erzincan sok. asfalt kaplama yapıldı.
• Fesleğen sok. yol açma çalışması devam ediyor.
• Festival sok. atık su ve yağmur suyu kanalı yapıldı.
• Görgülü sok. korkuluk yapıldı.
• Harun sok. atık su ve yağmur suyu kanalı yapıldı.
• Hasbahçe İ.Ö.O.bahçesine anaokulu yapıldı.
• İğdeli bahçe sok. asfalt kaplama yapıldı.
• Kuzulu sok. yağmur suyu kanalı ve asfalt yapıldı.
• Nurtaç cad. altı perde duvar üzeri sıva yapıldı.
• Nurtaç cad. yağmur suyu kanalı yapımı devam ediyor.
• Olgun sok. açılarak parke taşı döşendi.
• Osman Gazi İ.Ö.O.bahçesine anaokulu yapılıyor.
• Osman Gazi İ.Ö.Okuluna atık su kanalı yapıldı.
• Şevketpaşa cad. tretuar yapıldı.
• Tonoz Çık. (Tunahan Sok.) yol açma çalışması yapıldı.
•  Eski Beşiktaş Cad. Yağmursuyu kanalı yapıldı.
•  Toprakbastı sok. yağmur suyu kanalı yapıldı.
•  Trandaz sok. yağmur suyu kanalı yapıldı.
• Yadigâr sok. bordür, tretuar yapıldı.
•  Yadigâr sok. yağmur suyu kanalı yapıldı.

HAMİDİYE MAHALLESİ


• Alp sok. korkuluk yapıldı.
• Anadolu cad. Cemil Meriç İ.Ö.okuluna atık su kanalı yapıldı.
• Cemil Meriç İ.Ö.O.bahçesine anaokulu yapıldı.
• Çağrı sok. asfalt kaplama yapıldı.
• Çiçek sok. (Çetinkaya Sok.) asfalt kaplama yapıldı.
• Dilaver sok. kaldırımları yapıldı.
• Ekrem Cevahir İ.H.L.perde duvar çalışması yapılıyor.
• Ensar sok. kaldırımları yapıldı.

• Ensar sok. asfalt kaplama yapıldı.
• Ferman cad. korkuluk yapıldı.
• Ferman cad. yağmur suyu kanalı yapıldı.
• Genç sok. asfalt kaplama yapıldı.
• Hamidiye İ.Ö.O.bahçesine anaokulu yapılıyor.
• Hamidiye İ.Ö.O.önü tretuar yapıldı.
• Hendek Sok. kaldırım yapıldı.
• Kar sok. yol açma çalışması yapıldı ve bordür tretuar, taş kaplama yapıldı.
• Karakaş sok. korkuluk yapıldı.
• Karaman sok. korkuluk yapıldı.
• Kıraç sok. yağmur suyu kanalı, bordür, tretuar çalışması yapıldı.
• Menzil Sok. kaldırım yapıldı.
• Onur sok. yağmur suyu kanalı ve asfalt yapıldı.
• Sevgi Sok. perde duvar yapılarak yol genişletme çalışması yapıldı.
• Soğuksu cad. asfalt kaplama yapıldı.
• Şahit sokak asfalt kaplama yapıldı.
• Tepeüstü sok. korkuluk yapıldı.
• Yavuz sok. ( Yazgı ) korkuluk yapıldı.

HARMANTEPE MAHALLESİ


• 16 adreste yalıtım yapıldı.
• Aslan Sok. bordür, tretuar parke taşı yapıldı.
• Aslan sok. devamı korkuluk yapıldı.
• Cemre sok. bordür, tretuar parke taşı yapıldı.
• Cesaret Sok. bordür, tretuar yapıldı.
• Çevre sok. bordür, tretuar parke taşı yapıldı.
• Doğu Sok. bordür, tretuar parke taşı yapıldı.
• Kurtuluş sok. bordür, tretuar parke taşı yapıldı.
• Talatpaşa cad. engelli rampaları yapıldı.
• Tan sok. bordür, tretuar parke taşı yapıldı.
• Tarım çıkmazı sok. merdiven yapıldı.
• Tarım sok. -  Aslan sokak arası merdiven yapıldı.

HÜRRİYET MAHALLESİ


• 6 adreste yalıtım yapıldı.
• Ayça sok. yol çalışması devam ediyor.
• Camialtı sokakta merdiven yapıldı.

• Demet Sok. yol açma çalışması yapıldı.
• Demet sok. yağmur suyu oluğu beton perde, yağmur suyu kanalı parke taşı bordür imalatları yapıldı.
•  Derebaşı kümesi sok. yağmursuyu kanalı yapıldı.
• Hudut sok. kaldırım yapıldı.
• Karaağaç sok. yol açma çalışması devam ediyor.
• Meltem sok kuyu perde yapıldı.
• Meltem sok. yol çalışması yapıldı.
• Özveri sok. yol açma çalışması devam ediyor.
• Salkım Sok. merdiven yapıldı.
• Savaş sok. korkuluk yapıldı.
• Serpil (Saygı)  Sokak korkuluk yapıldı
• Sevim sok. havai hatlar yer altına alındı. Y.suyu kanalı yapılarak, parke taşı kaplandı.
• Sevin sok. korkuluk yapıldı.
• Taşocağı Caddesinde y.suyu kanalı, y.oluğu, parke taşı ve bordür imalatları yapıldı.
• Taşocağı kümesi sok. bordür tretuar parke taşı ve yağmur suyu kanalı yapıldı.
• Tuncer sok. kuyu perde ve korkuluk yapıldı
• Vakar sokak yol yapılması, parke taşı ve bordür imalatı yapıldı.

M.AKİF ERSOY MAHALLESİ


• 13 adreste yalıtım yapıldı.
• Camii (Örf ) Sok. yol açma perde duvar ve genişletme çalışması devam ediyor.
• Gülibrişim Sok. merdiven yapıldı.
• Etibank Cad. orta refüj ve kaldırım yapıldı.
• Etibank Cad. sonu tretuar yapıldı.
• Gamzeli Sok. yol açma perde beton ve genişletme çalışması devam ediyor.
• Güneş Sok. merdiven yapıldı.
• Mahalle konağı ve katlı otopark çalışması devam ediyor.
• Silahtarağa cad. asfalt kaplama yapıldı.
• Tuğrul sok. parke taşı kaplandı.
•  Tülin Manço İ.Ö.O.bahçesine anaokulu yapımı devam ediyor.


MERKEZ MAHALLESİ
• 4 adreste yalıtım yapıldı.
• Buzdağ sok. asfalt kaplama yapıldı.
• Erseven sok. asfalt kaplama yapıldı.
• Cendere cad. – Selamet sok. arası asfalt kaplama yapıldı.
• Çobançeşme Caddesi kaldırım kısmen yapıldı.
• Deste sok. asfalt kaplama yapıldı.
• Eyüp Sultan Cad. belediye dönüşü refüj ve kavşak düzenlemesi yapıldı.
• Eyüp Sultan Caddesi yağmur oluğu, taş duvar, yağmur suyu kanalı, bordür imalatı yapıldı
• Gönül sok. korkuluk yapıldı.
• Hasbahçe kır kahvesi tadilatı yapıldı.
• Hasbahçe mesire alanı içi basketbol ve voleybol sahası yapıldı.
•  İmrahor Cad. futbol sahası yapıldı.
• Kaan Sokak korkuluk ve merdiven yapıldı.
• Kayapınar sokak korkuluk yapıldı
• Kültür Merkezi ve Nikâh Salonu dış cephesi boyandı.
• Kültür Merkezi ve Nikâh Salonu kaldırımları andezit yapıldı.

• Onur sok. yağmur suyu kanalı ve asfalt kaplama yapıldı.
• Selamet sok. asfalt kaplama yapıldı.
• Seval Sokak korkuluk yapıldı
• Sevil sokak tamirat yapıldı.
• Şht. Barbaros Yalçın sok. asfalt kaplama yapıldı.
• Tabya Caddesi korkuluk yapıldı
• Tekfen binası önüne yol açma çalışması yapıldı..
• Topatan Caddesi bir kısımı parke taşı kaplandı.

NURTEPE MAHALLESİ
• 19 adreste yalıtım yapıldı.
•  Aşık Veysel İ.Ö.O. bahçesine anaokulu yapımı devam ediyor.
• Aşık Veysel İ.Ö.O.atık su kanalı yapıldı.
•  Aşık Veysel İlköğretim Okulu bahçesine perde duvar ve asfalt kaplama yapıldı.
• Ayyüzlü sok. korkuluk yapıldı.
• Beyazgelincik sok. asfalt kaplama yapıldı.
• Secaat sok. asfalt kaplama yapıldı.
• Diyar sok. yağmur suyu kanalı ve ızgara yapıldı.
• Karanfil sok. korkuluk yapıldı.
• Erhan  Sok. yağmur suyu kanalı yapıldı.
• Kitle sok. açılarak taş kaplama yapıldı.
• Menekşe sok. asfalt kaplama yapıldı.
• Öğüt Sok. bordür, tretuar parke taşı yapıldı.
• Reha Sok. bordür, tretuar parke taşı yapıldı. ( Kısmen )
• Sedef cad. asfalt kaplama yapıldı.
• Sınır sok. bordür, tretuar ve korkuluk yapıldı.
• Sokullu cad. parkı yapıldı.
• Tüzün sokakta kaldırım yapıldı.
• Rüzgâr Sokak asfalt kaplama yapıldı( kısmen)

ORTABAYIR MAHALLESİ


• 14 adreste yalıtım yapıldı.
•  Aba Sokak korkuluk yapıldı.
• Atalar Cad. yağmur suyu kanalı yapıldı. Bordür, tretuar parke taşı yapılıyor.
• Erkılıç Sokak korkuluk yapıldı
• Dinçer Sok. yol açma çalışması yapıldı.
• Karahan Sokak merdiven ve korkuluk yapıldı
• Kudretli sokakta merdiven yapıldı.
• Dişbudak Sok. devamı yol açma çalışması yapıldı.
• Oltu Sokak korkuluk yapıldı
• Sarıgöl cad. kaldırım düzenleme yapıldı.
• Talatpaşa cad. engelli rampaları yapıldı.
• Yeni Sokak havai hatlar yer altına alınarak, parke taşı kaplandı.
• Zamir sok. yol düzenleme yapıldı.
• Zigana Sokak korkuluk yapıldı.

SANAYİ MAHALLESİ


• 11 adreste yalıtım yapıldı.
• Sevecen sok. korkuluk yapıldı.
• Bade Sok. merdiven yapıldı.
• Bağcı sok. korkuluk yapıldı.
• Bağımsız Sok. bordür, tretuar parke taşı yapıldı.
• Barut sok. korkuluk yapıldı.
• Barut sok. yağmur suyu Kanalı ve  ızgara çalışması yapıldı.
• Behçet sok. bordür tretuar parke taşı yapıldı.
• Belirli sok. korkuluk yapıldı.
• Bilal sok. merdiven yapıldı.
• Bozkır Sok. kalan kısım bordür, tretuar parke taşı yapıldı.
• Buğu sok. yağmur suyu kanalı yapıldı.
• Bulut sok. yağmur suyu kanalı yapıldı.
• Aytekin çıkmazı taş kaplama yapıldı.
• Tuna cad. korkuluk yapıldı.
• Uçar sok. bordür,tretuar parke taşı yapıldı.

SEYRANTEPE MAHALLESİ


• 3 adreste yalıtım yapıldı
• Akmeşe sok. asfalt kaplama yapıldı.
• Atatürk İ.Ö.O. bahçesi asfalt kaplama yapıldı.
• Süvari sokak parke taşı yapıldı.
• Atatürk İ.Ö.O.bahçesine anaokulu yapıldı.
• Başkır sok. asfalt kaplama yapıldı.
• Cansız sok. asfalt kaplama yapıldı.
• Didenur  sok. asfalt kaplama yapıldı.
• Cidar sok. asfalt kaplama yapıldı.
• Cidar sokakta yağmursuyu kanalı ve ızgara yapıldı
• Cihangir sokakta yağmur suyu kanalı ve ızgara yapıldı
•  Çaykara sokakta merdiven yapıldı.

• Çelikay cad. y.suyu kanalı, ızgara, parketaşı ve yağmur oluğu yapıldı
• Çetin Sok. Merdiven ve korkuluk yapıldı.
• Çiçekçi Sokak korkuluk yapıldı
• Çiğ sok. asfalt kaplama yapıldı.
• Didenur sokakta yağmursuyu kanalı ve ızgara yapıldı
• Keklik sokakta merdiven yapıldı.
• Kuğu sok. asfalt kaplama yapıldı.
•  Ladin Sokak korkuluk yapıldı
• Nilüfer Sokak korkuluk yapıldı.
• Soylu sokakta y.suyu kanalı ve parketaşı, yapıldı.
• Yıldız sok. asfalt kaplama yapıldı.

ŞİRİNTEPE MAHALLESİ

• 5 adreste yalıtım yapıldı.
• Adaş sokakta merdiven yapıldı.
• Akanyıldız Sokakta yol genişletme işi yapıldı.
• Azim Sokak korkuluk yapıldı
• Betül Sokak korkuluk yapıldı
• Cansev Sokak korkuluk yapıldı
• Cansev sokak no:37 yanı merdiven yapıldı.
• Denge sokakta merdiven yapıldı.
• Ecdad Sokak korkuluk yapıldı

• Gençlik merkezi yapımı devam ediyor.
• Gümüşhane cad. sonu yol genişletme ve düzenleme yapıldı.
• Gümüşhane Caddesi’nin alt kısmında perde duvar, y.suyu kanalı, parke taşı yapıldı.
• Merkez Camii arkası korkuluk yapıldı.
• Metehan İ.Ö.O.bahçesine anaokulu yapımı devam ediyor.
• Plevne sokakta merdiven yapıldı.
• Sarıçam Sokak korkuluk yapıldı.
• Serhat sok. merdiven yapıldı.
• Şehit Osman Bozkurt sokakta merdiven yapıldı.

TALATPAŞA MAHALLESİ


• 23 adreste yalıtım yapıldı.
• Aslıhan sokakta merdiven yapıldı.
• Ayyıldız (Ayşin sok.) asfalt kaplama yapıldı.
• Başıbölük Sokak tamirat ve korkuluk yapıldı
• Darıverdi Sokak parke taşı kaplandı
• Ersoy Sokak korkuluk yapıldı.
• Güldibi sok. korkuluk, yağmur oluğu, parketaşı ve bordür tratuvar yapıldı.
• Güldibi Sok. yağmur suyu kanalı yapıldı.
• Kaplıca sokakta fore kazık çalışması ve parke taşı döşemesi yapıldı
• Konuklu Sokak merdiven korkuluğu yapıldı.
• Nacibey Çıkmazı korkuluk ve merdiven yapıldı.
• Nurgök Sokak parke taşı kaplandı.
• Oğuzbey Sokak korkuluk yapıldı.
• Osman Tevfik Yalman İ.Ö.O.bahçesine anaokulu yapımı devam ediyor.
• Öztoprak Sokak korkuluk yapıldı
• Sağlık Ocağı yapıldı.
• Yolüstü  sokakta merdiven  yapıldı.
•  Şayan Sokak korkuluk yapıldı.
• Uçankuş Çıkmazı korkuluk yapıldı.
• Yağızlar çıkmazı sokakta taş duvar, y.suyu kanalı ve merdiven yapıldı.
• Yalıntay sokak korkuluk, beton perde, taş duvar ve yağmur suyu kanalı imalatı yapıldı.
• Yeniçağ sokak taş duvar ve parke taşı döşemesi yapıldı.
• Yeşilçay sok. yol düzenleme yapılıyor.

 


TELSİZLER MAHALLESİ


• 4 adreste yalıtım yapıldı.
• Akbal sokakta merdiven yapıldı.
•  Mısra  sokakta merdiven yapıldı.
• Belediye cad. yağmur suyu kanalı bordür tretuar parke taşı yapıldı.
• Benek sok. korkuluk yapıldı.
•  Kısmet( Akad ) sok. merdiven yapıldı.
• Talatpaşa cad. engelli rampaları yapıldı.

YAHYA KEMAL MAHALLESİ


• 10 adreste yalıtım yapıldı.
• Adak sokakta kalıplı beton merdiven ve kaplama yapıldı, pis su ve y.suyu kanalları döşendi.
• Akıcı çıkmazı parke taşı kaplandı.
• Akıcı Sok. yağmur suyu kanalı yapıldı.
• Akıcı Sokak parke taşı kaplandı.
• Aksu sokakta yağmursuyu kanalı ve ızgara yapıldı.
• Altay sok. perde duvar düzenleme yapıldı.
• Altay sokakta y.suyu kanalı, ızgara, parke taşı, y.oluğu ve bordür yapıldı
• Altıntaş sokakta merdiven yapıldı.

• Ayazma caddesinde yağmursuyu kanalı ve ızgara yapıldı.
• Bakkal sokakta yağmursuyu kanalı, ızgara ve merdiven yapıldı.
• Burcu Sokak korkuluk yapıldı
• Cemre Sok. bordür, tretuar, parke taşı yapıldı.
• Cemre Sokak korkuluk yapıldı.
• Gümüşhane sok. taş duvar yapıldı.
• Gümüşhane sok. yağmur suyu kanalı yapıldı.
• Günyalı sokakta yağmursuyu kanalı ve ızgara yapıldı.
•  İçten sokakta yağmursuyu kanalı ve ızgara yapıldı.
• Kerem sok. – Cesaret sok. tretuar yapıldı.
• Kıvrım – Timur sok. bağlantısı yağmur suyu kanalı yapıldı.
•  Kıvrım sokakta parke taşı, yağmur oluğu yapıldı, pis su ve y.suyu kanalı döşendi
• Latife Sokak bir kısmına yağmursuyu kanalı yapıldı.
• Mithatpaşa cad. yağmur suyu kanalı yapılıyor.
• Okul Cad. - F.Çakmak Cad. bağlantı yolu yapıldı• Okul caddesinde y.suyu kanalı, bordür tretuar, izolasyon ve merdiven yapıldı
• Şair sok. asfalt kaplama yapıldı.
• Şenkal Sokak korkuluk yapıldı
• Talatpaşa Cad. engelli rampa uygulaması yapıldı.
• Timur sokakta y.suyu kanalı, ızgara, parke taşı, yağmur oluğu, bordür ve izolasyon yapıldı.
• Yavuz Sokak korkuluk yapıldı.

YEŞİLCE MAHALLESİ


• 5 adreste yalıtım yapıldı.
• Çelebihan sok. korkuluk yapıldı.
• Damla sok. korkuluk yapıldı.
• Define sok. korkuluk yapıldı.
• Destek sok. korkuluk yapıldı.
• Duyar Çıkmazı sok. korkuluk yapıldı.
• Duygu sok. korkuluk yapıldı.
• Halilrahman cad. yol ve kaldırım düzenlemesi ile elektik kablolarının yer altına alınması işi devam ediyor.
• İrade çıkmazı korkuluk yapıldı.
• İrade sok. korkuluk yapıldı.
• Ömür sok. asfalt kaplama ve tretuar yapıldı.
 

 

  • İçerik Bulunamadı