-
-
-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Mehmet Akif Oğuz

Mehmet Akif OĞUZ 
Emlak ve İstimlak Müdürü

 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü''nün görevleri şunlardır:

1. Çeşitli kanunlarla tapu almaya hak kazanan kişilere tapularının verilmesi işlemlerini yapmak, - Kağıthane sınırları içerisinde hazine adına kayıtlı parsellerin belediye adına devir ve hak sahiplerine tapularının verilmesi işlemleri yapmak, 
2. İpotekli olarak tapularını almış kişilere ait taşınmazların ipotek ve takyitlerinin terkin işlemlerini yapmak, 
3. İmar Uygulaması sonucunda ipotek konmuş olan parsellerin ipotek ve terkin işlemlerini yapmak,
4. Belediye mülkiyeti veya tasarrufu altında bulunan taşınmazların kiralama veya başka bir kamu kuruluşuna bedelsiz tahsis işlemlerini yapmak, 
5. Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yapmak,
6. Yol fazlalıkları veya şahıs ile hisseli taşınmazların satış işlemlerini yapmak, 
7. Belediye mülkiyetinde olduğu halde tapu tahsis belgesi olmayan taşınmazlar için ecrimisil uygulamalarını yapmak, 
8. Belediye mülkiyetinde olup da İmar Affı Yasası kapsamına girmeyen taşınmazların satış işlemlerini yürütmek, 
9. İmar planlarında yeşil alan veya güzergahlarında kalan vatandaşlara enkaz bedeli ve yer tahsisi işlemlerini yapmak, 
10. Belediyeye ait lojman ve sosyal tesislerin tahsis işlemleri yaparak bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak,
11. Belediye taşınmazları ile ilgili satın alma, satma, kiraya verme, kiralama, trampa, mülkiyetin gayri aynı hak tesisi gibi işlemlerini yapmak,
12. Belediye emlakının değerlendirilmesi, korunması, en karlı şekilde işletilmesi ve imar tescillerinin yapılması konularında diğer birimlerle koordinasyonu sağlamak,
13. Her türlü taşınmazın alım ve satım işlemlerini yapmak, 
14. Mevcut imar planları gereği yol ve yeşil alan için ayrılan hazine arazilerinin İmar Kanunu uyarınca belediyeye bedelsiz terkin işlemlerini yapmak,
15. Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak, kentsel dönüşüm projeleri kapsamın-da yer alan taşınmazların devir ve tahsis işlemlerini yerine getirmek.

Personel Sayısı: 14

Emlak ve İstimlak Müdürü
Mehmet Akif OĞUZ aoguzkagithane.bel.tr Tel: 295 68 18